มี  84  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544 ) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแผนและนโยบายให้กรมสามัญศึกษา ในสมัยนั้น จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เพื่อคอยกํากับดูแล การให้บริการ และการเสริมสร้างพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการ ให้มีความพร้อม สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาล ได้เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นทั่วประเทศเพื่อ รองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 แห่งนี้ในระยะแรกมี สํานักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีนางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คนแรก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543

          ในการจัดหาที่ตั้งถาวร กรมสามัญศึกษาโดยดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้รับการบริจาคที่ดินจํานวน 30 ไร่ จากท่าน ดร.ประโยชน์ เนื่องจํานงค์ คหบดีอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสํานักงานจวบจนถึง ปัจจุบันนี้ โดยมีนางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน มีภาระกิจบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานคือการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การบําบัดฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่คนพิการทุกประเภท ตลอดจนเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ การจัดอบรมให้บุคลากร ผู้ปกครอง อาสาสมัคร ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาพิเศษให้ทั่วถึงและครบถ้วน โดยมีเครือข่ายที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในอีก 7 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและเปิดทําการจนถึงขณะนี้ทางศูนย์ ฯ ได้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กพิการไปแล้วกว่า 980 คน

          ในระหว่างการดําเนินงานก่อสร้างอาคารอํานวยการและอาคารประกอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมาร่วมอํานวยการและดูแลการปรับพื้นที่และการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี ได้แก่

1. พณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี
3. นายสมศักดิ์ ทองเนียม รองผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี
4. นายกิตติ อัมระนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง 2
5. นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี
6. นายประคอง ทับทิม อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

          ซึ่งในขณะนั้น นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี อีกแห่งหนึ่งด้วย และได้จัดส่งบุคลากรจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี มาสนับสนุนและดูแลการก่อสร้าง จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวิรัตน์ อยู่เลิศ
2. นายศุภมิต ใจโทน
3. นางจรีรัตน์ ไกรเพ็ชร์
4. นายสุมิน กาฬภักดี

ผู้เกี่ยวข้องในการอํานวยการดําเนินงานก่อสร้างศูนย์ฯ
นายสุรัตน์ ไชยชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี
นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี


ภาพประกอบเริ่มการก่อสร้างศูนย์ฯ ในอดีต ปี พ.ศ.2543

 

          ปัจจุบันมี นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง เป็นบริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จวบจนถึงปัจจุบัน มีการบริหารงานของศูนย์ฯ โดยกระจายงานตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายใน) กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายนอก) กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ยึดหลักบริหารงานแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย

1.นายคมกริช สิงห์โตทอง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
2.นายสมพงษ์ จิตรสม ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3.พระครูวิสาลธรรมทัศน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
4.นางวีณา อติกานต์กุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5.นายประจวบ ผิวบาง ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.นายสุระ เขินอำนวย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.นายประพนธ์ จิรหฤทัย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.นางวาริน สิงห์โตทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
9.นางนิจจารีย์ เนื่องจำนงค์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10.นางวิยะดา วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11.นางมลธดี กอประเสริฐ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
12.นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม ผู้แทนครู กรรมการ
13.นางชนัต ขจรเกียรติคุณ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
14.นางอำไพ พลพิสิฐกุล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
15.นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 กรรมการและเลขานุการ