ข้อมูลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

1. ผู้อำนวยการศูนย์
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
วิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 - จนถึงปัจจุบัน

 2. รองผู้อำนวยการศูนย์ 
นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม
วิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: -
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 - จนถึงปัจจุบัน

3. รองผู้อำนวยการศูนย์ 
นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
วิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการ (คศ.1)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: -
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 - จนถึงปัจจุบัน